Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Rada Miejska przyznała odznaki “Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

Rada Miejska przyznała odznaki “Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

SONY DSCZ oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści Rada Miej­ska w Łodzi nadała oso­bom oraz orga­ni­za­cjom spo­łecz­nym odznaki “Za Zasługi dla Mia­sta Łodzi” za dzia­łal­ność na rzecz Mia­sta godną szcze­gól­nego uzna­nia. Wśród osób wyróż­nio­nych zna­leźli się:

Pani Joanna Agnieszka Chmiel;

Pan Wło­dzi­mierz Ema­nuel Gro­mek – Naczel­nik Urzędu Skar­bo­wego Łódź-Polesie;

Pani prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - socjo­log w Uni­wer­sy­te­cie Łódzkim;

Pan Woj­ciech Win­centy Gry­nie­wicz - twórca rzeźb min.”Ławeczki Tuwima”, pła­sko­rzeźb, tablic pamiąt­ko­wych oraz prac kon­ser­wa­tor­skich w Łodzi i regio­nie Łódzkim;

Ksiądz pra­łat Grze­gorz Jędra­szek - pro­boszcz Para­fii Matki Boskiej Jasno­gór­skiej w Łodzi;

Pan Jan Kor­dus – współ­wła­ści­ciel sieci „Wędlinka” sp. j.

Pan Wła­dy­sław Boh­dan Koro­waj­czyk;

Pani prof. dr hab. Mał­go­rzata Zofia Król –nauczy­ciel aka­de­micki w Uni­wer­sy­te­cie Łódzkim;

Pani Urszula Mach­ciń­ska - autorka pro­jektu „Lata­jące babcie”;

Pani Józefa Danuta Maj­dań­ska;

Pan Artur Woj­ciech Matiasz­czyk - pre­zes Kon­sor­cjum Pol­skich Biur Podróży i wice­pre­zes ROTWŁ;

Pan Marek Nadol­ski - lekarz medy­cyny w Insty­tu­cie Cen­trum Zdro­wia Matki Polki w Łodzi w Kli­nice Neurologii;

Pan Jan Julian Pod­kówka – prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla Mileszki;

Pan prof. dr hab. Antoni Win­centy Różal­ski – nauczy­ciel aka­de­micki w Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, w Zakła­dzie Immu­no­bio­lo­gii Bak­te­rii  Insty­tutu Mikro­bio­lo­gii, Bio­tech­no­lo­gii i Immu­no­lo­gii UŁ;

Pani Anna Gra­żyna Suchocka;

Pani Joanna Ali­cja Szew­czyk;

Pan dr Piotr Szu­kal­ski - nauczy­ciel aka­de­micki w Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym;

Pani dr Iwona Kata­rzyna Wagner - eko­hy­dro­log w Uni­wer­sy­te­cie Łódzkim;

Pan Ryszard Sta­ni­sław War­ski - pre­zes Koła Pol­skiego Związku Fila­te­li­stów Łódź-Miasto im. inż. Cze­sława Danowskiego;

Pan Ryszard Feliks Woj­cie­chow­ski (pośmiertnie);

Pani Mał­go­rzata Irena Zbi­ciń­ska - dyrek­tor Cen­trum Zajęć Pozasz­kol­nych nr 2 w Łodzi;

Pan prof. zw. dr hab. n. farm. Marian Miko­łaj Zgoda – nauczy­ciel aka­de­micki w Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym, Wydział Farmaceutyczny

9 listo­pada 2013

Scroll To Top