Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Rafał Augustyniak nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Rafał Augustyniak nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Widzew­ski obrońca Rafał Augu­sty­niak oka­zał się naj­lep­szym pił­ka­rzem jede­nastki z al. Pił­sud­skiego w spo­tka­niu Widzew – Pogoń Szcze­cin. W nagrodę dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę, a wrę­czała je fun­da­torka Joanna Skrzy­dlew­ska, któ­rej towa­rzy­szył Andrzej Możejko, były pił­karz Widzewa.

Rafał Augustyniak nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Rafał Augu­sty­niak nagro­dzony przez Joannę Skrzydlewską

Rafał Augu­sty­niak po raz pierw­szy został wyróż­niony mia­nem „Pił­ka­rza Meczu”, w obec­nym sezo­nie dwu­krot­nie nagrodę odbie­rał Edu­ards Visna­kovs, a w poprzed­nim -  Bar­tło­miej Paw­łow­ski, obec­nie pił­karz hisz­pań­skiej Malagi.

Nagroda „Pił­karz Meczu” jest prze­zna­czona dla naj­lep­szego zawod­nika Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych, roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. Wyróż­nia­ją­cego się pił­ka­rza wybiera Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz repre­zen­tant Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu. Fun­da­torką i pomy­sło­dawcą nagrody dla Pił­ka­rza Meczu jest Joanna Skrzydlewska.

7 listo­pada 2013

 

Scroll To Top