Home / Napisali o mnie / Raport poseł Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu młodych - kolejna relacja

Raport poseł Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu młodych - kolejna relacja

lubiepo.plSer­wis sym­pa­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej zamiesz­cza na stro­nie głów­nej infor­ma­cję o przy­ję­ciu przez Komi­sję Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych Par­la­mentu Euro­pej­skiego raportu euro­po­słanki PO Joanny Skrzy­dlew­skiej, doty­czą­cego bez­ro­bo­cia wśród młodzieży.

- Zda­niem euro­de­pu­to­wa­nej PO pod­stawą wszyst­kich dzia­łań musi być zgodna współ­praca i zaan­ga­żo­wa­nie wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pod­mio­tów ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przed­sta­wi­cieli mło­dych - cytuje poseł Joannę Skrzy­dlew­ską ser­wis lubiepo.pl. - Nie­zbędna jest także stała współ­praca z przed­się­bior­cami, reforma służb zatrud­nie­nia oraz reformy sys­te­mów edu­ka­cyj­nych w kie­runku dwu­to­ro­wego sys­temu nauczania.

Pełny tekst: lubiepo.pl

Czy­taj także:

Raport Joanny Skrzy­dlew­skiej poparty przez euro­pej­skich part­ne­rów społęcznych

Bez­ro­bo­cie mło­dych - prio­ry­tet dzia­łań poseł Joanny Skrzydlewskiej

Inku­ba­tor NGO - pro­jekt poseł Skrzy­dlew­skiej w łódz­kim budże­cie obywatelskim

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Weź udział w konkursie

11 lipca 2013

Scroll To Top