Home / Z polityki / Raport poseł Skrzydlewskiej przyjęty przez kolejną komisję Parlamentu Europejskiego

Raport poseł Skrzydlewskiej przyjęty przez kolejną komisję Parlamentu Europejskiego

Komisja zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła projekt raportu poseł Joanny Skrzydlewskiej na temat walki z bezrobociem wśród młodychKolejna komi­sja Par­la­mentu Euro­pej­skiego zatwier­dziła pro­jekt raportu poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej na temat walki z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych. W wielu kra­jach odse­tek bez­ro­bot­nych ludzi do 25 roku życia wynosi 50 pro­cent. W Pol­sce sięga 27 proc.

Raport został przy­jęty przez komi­sję zatrud­nie­nia i spraw socjal­nych gło­sami posłów grup ALDE, S&D i EPP. Poslo­wie Gre­ens (któ­rzy unie­moż­li­wili przy­ję­cie poprzed­niego raportu poseł Skrzy­dlew­skiej na temat sek­su­ali­za­cji dzieci) wstrzy­mali się od głosu.

Raport dotyka jed­nego z naj­więk­szych pro­ble­mów, a jed­no­cze­śnie - prio­ry­te­tów Unii i wzbu­dza bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie. Na poprzed­nim posie­dze­niu komi­sja EMPL roz­pa­trzyła poprawki zgło­szone do pro­jektu raportu poseł Skrzy­dlew­skiej. Przed osta­tecz­nym gło­so­wa­niem poseł Skrzy­dlew­ska zapro­po­no­wała poprawki kompromisowe.

Debata na temat raportu ‘Walka z bez­ro­bo­ciem osób mło­dych: moż­liwe roz­wią­za­nia” została zapla­no­wana pod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego w środę 11 września.

Czy­taj także:

Walka z bez­ro­bo­ciem osób mło­dych: moż­liwe rozwiązania

Joanna Skrzy­dlew­ska przed­sta­wia swój raport

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Napisz, pokaż się światu!

 

9 lipca 2013

Scroll To Top