Home / Fundusze UE / Rawa Mazowiecka gotowa do rewitalizacji

Rawa Mazowiecka gotowa do rewitalizacji

Rewitalizacja w Rawie MazowieckiejAdap­ta­cję i roz­bu­dowę zabyt­ko­wych jatek, prze­bu­dowę i remont zabyt­ko­wego budynku Muzeum Ziemi Raw­skiej, odno­wie­nie zbyt­ko­wego Parku Miej­skiego oraz zago­spo­da­ro­wa­nie Rynku Sta­rego Mia­sta prze­wi­duje pro­jekt rewi­ta­li­za­cji, na który od dawna cze­kała Rawa Mazowiecka.

W środę 18 paź­dzier­nika pod­pi­sana została umowa. Dzięki unij­nym fun­du­szom mia­sto ma szansę na to, by odno­wione rejony znów stały się atrak­cyjne dla uczest­ni­ków wyda­rzeń kul­tu­ral­nych jak i przed­się­bior­ców, któ­rzy zde­cy­dują się na loko­wa­nie  tam firm, kawiarni i restau­ra­cji.  Zde­gra­do­wane oko­lice znów zaczną tęt­nić życiem.

Obszar objęty ambit­nym pla­nem rewi­ta­li­za­cji obej­muje pra­wie 8,5 hek­tara ści­słego, zabyt­ko­wego cen­trum mia­sta. Sko­rzy­stają nie tylko miesz­kańcy Rawy Mazo­wiec­kiej, tutej­sze firmy, ale także odwie­dza­jący Rawę tury­ści. Ważne, że wszyst­kie plany prze­bu­dowy obej­mują rów­nież wyma­ga­nia osób niepełnosprawnych.

Koszt zapla­no­wa­nych prac to ponad 28 mln zł, z czego 16 mln zł więk­szość pocho­dzić będzie z fun­du­szy unij­nych, głów­nie z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego. (pt)

Scroll To Top