Home / Z regionu / Regionalny Program Operacyjny: 9 miliardów złotych dla łódzkiego

Regionalny Program Operacyjny: 9 miliardów złotych dla łódzkiego

Regionalny Program Operacyjny: 9 miliardów złotych dla łódzkiegoPod koniec marca, pod­czas spo­tka­nia z samo­rzą­dow­cami woje­wódz­twa łódz­kiego, zarząd woje­wódz­twa przed­sta­wił sza­cun­kowe wskaź­niki Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego  Woje­wódz­twa Łódz­kiego na lata 2014-2020. Za 9 miliar­dów zł z RPO, na tere­nie naszego województwa:

- kupio­nych zosta­nie ponad 60 nowo­cze­snych auto­bu­sów dla komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej,
- 110 km dróg zosta­nie wybu­do­wa­nych, zmo­der­ni­zo­wa­nych lub odre­mon­to­wa­nych,
- powsta­nie 22 km ście­żek rowe­ro­wych
- prze­bu­do­wa­nych lub zmo­der­ni­zo­wa­nych zosta­nie 22 km linii kole­jo­wych,
- kupio­nych będzie 8 pocią­gów pasażerskich,

- dzięki czę­ści z 9 miliar­dów zł powsta­nie 138 km sieci kana­li­za­cyj­nej, dzięki czemu z ulep­szo­nego oczysz­cza­nia ście­ków sko­rzy­sta ponad 20 tys. miesz­kań­ców regionu.
- odre­mon­to­wa­nych zosta­nie 75 zabyt­ków,
- zmo­der­ni­zo­wa­nych będzie 9 szpi­tali, a 1,5 mln miesz­kań­ców obję­tych ulep­szo­nymi usłu­gami zdrowotnymi

- powsta­nie lub zmo­der­ni­zo­wa­nych zosta­nie 14 obiek­tów świad­czą­cych usługi spo­łeczne,
- odse­tek dzieci w wieku 3-4 lat obję­tych edu­ka­cją przed­szkolną zwięk­szy się z 65 proc. do 85 proc.,
- w ramach środ­ków z EFS na pod­ję­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej powsta­nie 4 tys. miejsc pracy,
- 29 tys. bez­ro­bot­nych będzie obję­tych wspar­ciem w pro­gra­mie,
- liczba osób w wieku 50 lat i wię­cej obję­tych wspar­ciem wynie­sie 18 tys.
- 9 tys. dzieci z rodzin zagro­żo­nych ubó­stwem lub wyklu­cze­niem spo­łecz­nym obję­tych zosta­nie pro­gra­mami zdrowotnymi.

Wię­cej: 9miliardow.pl i lodzkie.pl

Scroll To Top