Home / Z regionu / Rekordowy budżet na przywrócenie blasku zabytkom

Rekordowy budżet na przywrócenie blasku zabytkom

Do końca lutego potrwa kon­kurs dla osób posia­da­ją­cych obiekty wpi­sane do reje­stru zabyt­ków i wyma­ga­jące reno­wa­cji. Zarząd Woje­wódz­twa Łódz­kiego przy­zna­czył na to w budże­cie 2018 roku 5 milio­nów złotych.

zabytki

Poje­dyń­czy grant nie może prze­kro­czyć 80 tys. zł ale w przy­padku mniej­szego zakresu nie­zbęd­nych prac pozwala sfi­nan­so­wać całość nie­zbęd­nych wydat­ków. Prio­ry­tet mają prace lub roboty budow­lane przy tych obiek­tach, któ­rym grozi utrata war­to­ści zabytkowych.

W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach moż­liwe będzie dofi­nan­so­wa­nie nawet całej inwe­sty­cji. Zain­te­re­so­wani - aby poznać szcze­góły -  mogą wziąć udział w spo­tka­niu, które 6 lutego 2018 roku o godz.12 odbę­dzie się w sali nr 104, na pierw­szym pię­trze, w sie­dzi­bie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Łódz­kiego w Łodzi przy al. Pił­sud­skiego 8.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą pra­cow­nicy Depar­ta­mentu Kul­tury i Edu­ka­cji odpo­wie­dzialni za obsługę kon­kursu. Omó­wią: zasady udziału w kon­kur­sie, prak­tyczne wska­zówki przy wypeł­nia­niu wnio­sków oraz wyma­gane załącz­niki. Dodat­kowo, uczest­nicy spo­tka­nia zapo­znają się z zasa­dami finan­so­wa­nia i roz­li­cza­nia pla­no­wa­nych przed­się­wzięć. Uwaga, udział w spo­tka­niu należy potwier­dzić do końca stycznia.

Wię­cej na stro­nie: lodzkie.pl

Scroll To Top