Home / Z regionu / Rewitalizacja centrum Łodzi: 119 kamienic do remontu z unijnym dofinansowaniem

Rewitalizacja centrum Łodzi: 119 kamienic do remontu z unijnym dofinansowaniem

rewitalizaCJA
Umowę, dzięki któ­rej Łódż otrzyma fun­du­sze na ostatni etap rewi­ta­li­za­cji cen­trum mia­sta otrzy­mała wczo­raj pre­zy­dent Łodzi z rąk mar­szałka woje­wódz­twa i Joanny Skrzy­dlew­skiej, członka zarządu woje­wódz­twa łódzkiego.

W latach 2007-2013 z dofi­nan­so­wa­niem unij­nym w woje­wódz­twie łódz­kim zre­ali­zo­wa­nych zostało 38 pro­jek­tów rewi­ta­li­za­cji -  odnowy obsza­rów miej­skich o war­to­ści pra­wie miliarda zło­tych (dokład­nie 973 913 618 zł). Dofi­nan­so­wa­nie z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego wynio­sło pra­wie połowę z tego (416 716 581 zł).

Za te pie­nią­dze w regio­nie odre­stau­ro­wane bądź wybu­do­wane zostały m.in.: ratusz i rynek w Zduń­skiej Woli, sta­rówki w Piotr­ko­wie i Sie­ra­dzu, tereny powoj­skowe w Skier­nie­wi­cach, główny plac mia­sta w Toma­szo­wie, kate­dra i park w Łowiczu.

Obec­nie w pro­ce­sie rewi­ta­li­za­cji uwaga sku­piona jest przede wszyst­kim na inte­re­sach miesz­kań­ców. Na zre­wi­ta­li­zo­wa­nych obsza­rach mają popra­wić się warunki do roz­woju przed­się­bior­czo­ści. Warunki finan­so­wa­nia skła­niają samo­rządy by słu­chały miesz­kań­cówi two­rzyły warunki do spraw­nej dys­try­bu­cji pieniędzy.

Pro­jekt rewi­ta­li­za­cji cen­trum Łodzi obej­muje obszar 14 hek­ta­rów, ogra­ni­czony uli­cami: Ogro­dową, Gdań­ską, Legio­nów, Cmen­tarną wraz z pie­rze­jami po dru­giej stro­nie tych ulic. Cał­ko­wity koszt to ponad 136 mln zł. Dofi­nan­so­wa­nie to 61 666 168,33 zł w tym z EFRR: 58 606 676,98 zł i 3 059 491,35 zł z budżetu państwa.

Pro­jekt ósmego etapu  ma zostać zakoń­czony w listo­pa­dzie 20121 roku. Jed­nym z efek­tów będzie grun­towny remont 145 budyn­ków, w tym 119 budyn­ków miesz­kal­nych. Powsta­nie 7 nowym ulic a prze­bu­do­wa­nych zosta­nie 20. (pt) Fot. UMŁ

Scroll To Top