Home / Napisali o mnie / Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

RMF24Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ma zostać osią­gnięty do 2020 roku. Unijna pro­po­zy­cja prze­wi­duje nawet kary dla firm, które nie wpro­wa­dzi­łyby u sie­bie odpo­wied­niej pro­ce­dury naboru - donosi RMF24.

Spółki będą zobo­wią­zane do powo­ły­wa­nia kan­dy­da­tów na te sta­no­wi­ska na pod­sta­wie ich kwa­li­fi­ka­cji oraz jasnych i neu­tral­nych pod wzglę­dem płci kry­te­riów. W przy­padku, gdy kan­dy­daci mają takie same kwa­li­fi­ka­cje, pierw­szeń­stwo ma mieć kan­dy­dat tej płci, która jest niedoreprezentowana.

- Nie cho­dzi nam o stwa­rza­nie kobie­tom pre­fe­ren­cyj­nych warun­ków tylko ze względu na płeć, ale o uczciwe sto­so­wa­nie obiek­tyw­nych kry­te­riów naboru, o nie­dy­skry­mi­no­wa­nie kobiet, które są rów­nie dobrze wykształ­cone, doświad­czone, mają poten­cjał i zdol­no­ści do zaj­mo­wa­nia tak odpo­wie­dzial­nych sta­no­wisk, nie mniej­szy niż męż­czyźni – RMF24 cytuje euro­po­seł Joannę Skrzydlewską.

Pełny tekst: RMF24

 21 paź­dzier­nika 2013

 

Scroll To Top