Home / Z regionu / Rocznica zbrodni katyńskiej. Łódź pamięta

Rocznica zbrodni katyńskiej. Łódź pamięta

W kościele pod wezwa­niem Matki Boskiej Zwy­cię­skiej przy ul. Łąko­wej 27, powsta­łym po zwy­cię­stwie nad bol­sze­wi­kami w woj­nie 1920 roku, odpra­wiona została msza, a przy pobli­skim pomniku odbyły się obchody w 75. rocz­nicę Zbrodni Katyń­skiej.

W 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Wciąż pamię­tamy o 22 tysią­cach jeń­ców wojen­nych, w 1940 roku bestial­sko wymor­do­wa­nych przez sowiec­kich opraw­ców. Ich ciała spo­częły w zbio­ro­wych, bez­i­mien­nych mogi­łach w Katy­niu pod Smo­leń­skiem, w oko­li­cach Mied­noje, Char­kowa, Koziel­ska, Sta­ro­biel­ska i Ostasz­kowa. Rodziny i bli­scy długo cze­kali na czas, gdy można było już gło­śno mówić prawdę o Zbrodni Katyńskiej.

W mszy i obcho­dach uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, po apelu pole­głych skła­da­jąc kwiaty wraz z woje­wodą łódz­kim Jolantą Cheł­miń­ską, bisku­pem Adam Lepą, komen­dan­tem woje­wódz­kim PSP Andrze­jem Wit­kow­skim, wice­pre­zy­den­tem Łodzi Mar­kiem Cie­śla­kiem, ducho­wień­stwem, ofi­ce­rami i funk­cjo­na­riu­szami służb mun­du­ro­wych oraz uczniami Publicz­nego Gim­na­zjum nr 16 im. Ofiar Katynia.

 

W kościele pod wezwa­niem Matki Boskiej Zwy­cię­skiej przy ul. Łąko­wej 27, powsta­łym po zwy­cię­stwie nad bol­sze­wi­kami w woj­nie 1920 roku, odpra­wiona została msza, a przy pobli­skim pomniku odbyły się obchody w 75. rocz­nicę Zbrodni Katyń­skiej. Wciąż pamię­tamy o 22 tysią­cach jeń­ców wojen­nych, w 1940 roku bestial­sko wymor­do­wa­nych przez sowiec­kich opraw­ców. Ich ciała spo­częły w zbiorowych, …

Review Overview

0%

User Rating: No Ratings Yet !
0
Scroll To Top