Home / Galerie zdjęć / Działalność Społeczna / Rowerowa Masa Krytyczna w Radomsku. Zobacz zdjęcia

Rowerowa Masa Krytyczna w Radomsku. Zobacz zdjęcia

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia radomsz­czań­scy lice­ali­ści wraz z euro­de­pu­to­waną Skrzy­dlew­ską wsie­dli na rowery i prze­je­chali uli­cami Radom­ska w Masie Kry­tycz­nej. Rowe­rowy rajd uli­cami mia­sta miał zwró­cić uwagę na eko­lo­giczny trans­port jakim jest rower, a także na koniecz­ność budo­wa­nia w Radom­sku ście­żek rowerowych.

 

Prze­czy­taj: rela­cja ze spo­tka­nia w Radomsku

Zobacz też: 150 kasków rowe­ro­wych od Joanny Skrzy­dlew­skiej dla uczest­ni­ków wyścigu rowe­ro­wego w parku 3 Maja

10 czerwca 2013

Scroll To Top