Home / Z regionu / Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014W obec­no­ści mediów oraz byłych pił­ka­rzy Widzewa: Tade­usza Gapiń­skiego i Wie­sława Wragi, sędziu­ją­cych mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, odbyło się loso­wa­nie grup ćwierć­fi­na­ło­wych tur­nieju. W gru­pie młod­szej po eli­mi­na­cjach w impre­zie zostały 23 zespoły, a w gru­pie star­szej – 27.

Przy­go­to­wane i prze­li­czone dokład­nie losy zna­la­zły się w zamknię­tych koper­tach, z któ­rych Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor tur­nieju, prze­sy­pała je do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej w tym celu urny.
Loso­wa­nie roz­po­częło się od dru­żyn, gra­ją­cych w młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej, czyli z klas I – III. Chwila nie­pew­no­ści i.…
- Pierw­szą dru­żyną w gru­pie A jest repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 z Sie­ra­dza – ogło­siła Joanna Skrzy­dlew­ska. – Cie­kawe kto trafi jako pierw­szy do grupy B, zaraz się przekonamy…

Tą dru­żyną oka­zała się ekipa Szkoły Pod­sta­wo­wej ZNP z Łodzi, debiu­tant w tur­nieju, podob­nie jak SP 10 Sie­radz. Emo­cji pod­czas loso­wa­nia nie bra­ko­wało, szcze­gól­nie w gru­pie A, w któ­rej zna­la­zły się tylko zespoły z woje­wódz­twa łódzkiego.

- Będzie grupa woje­wódzka czy nie będzie – zasta­na­wiała się poseł Skrzy­dlew­ska, się­ga­jąc po ostatni los. – A jed­nak będzie, ostat­nia dru­żyna, to repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Alek­san­drowa Łódz­kiego. Ależ mia­łam szczę­ście, tylko nie wia­domo do kogo się ono uśmiech­nie po meczach ćwierćfinałowych.

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

Po zakoń­cze­niu loso­wa­nia grupy młod­szej Joanna Skrzy­dlew­ska powtó­rzyła pro­ce­durę z prze­sy­py­wa­niem losów z zamknię­tej koperty do urny i po chwili peł­nej napię­cia wycią­gnęła pierw­szy los - w gru­pie A w kate­go­rii klas IV – VI zagra…
- Dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej z Lutu­towa, także debiu­tant – ogło­siła orga­ni­za­torka tur­nieju, pre­zen­tu­jąc zebra­nym los.
W tej kate­go­rii też jest jedna nie­ty­powa grupa – E, w któ­rej zna­la­zły się tylko łódz­kie dru­żyny: SP 172, SP 29 i SP 182. Regio­nalne są aż trzy: grupa D, F i H. Warto też dodać, że w gru­pie D będziemy mieć derby Beł­cha­towa – zagrają ze sobą SP 12 i SP 13. Podobna sytu­acja jest w gru­pie A w kate­go­rii klas I – III, gdzie będą derby Skier­nie­wic mię­dzy SP 2 i SP 4 Skier­nie­wice.
Ze względu na dużą liczbę dru­żyn w star­szej gru­pie wie­ko­wej 27 zespo­łów tra­fiło do 8 grup, zagrają sys­te­mem każdy z każ­dym, a zwy­cięzcy grup: A i G; F i D, B i H oraz C i E zagrają mię­dzy sobą mecze o awans do pół­fi­nału. Spo­tka­nia ¼ finału już 13 i 14 maja, a wielki finał – 16 maja na sta­dio­nie Orła w Łodzi.

Wyniki loso­wa­nia ¼ finału Skrzy­dlew­ska Cup 2014:
Klasy I - III
Grupa A: SP 10 Sie­radz, SP 1 Opoczno, SP 2 Skier­nie­wice, SP Jani­sze­wice, SP 4 Skier­nie­wice oraz SP 4 Alek­san­drów Łódzki.
Grupa B: SP ZNP Łódź, SP 2 Brze­ziny, SP Wito­nia, SP 137 Łódź, SP 8 Pabia­nice, SP Cze­chy
Grupa C: SP Ostrowy, SP 149 Łódź, SP 19 Łódź, SP 8 Beł­cha­tów, SP Mosz­cze­nica, SP 34 Łódź
Grupa D: SP 2 Radom­sko, SP 35 Łódź, SP 3 Piotr­ków Try­bu­nal­ski, SP Biała, SP Łaznów
Klasy IV – VI
Grupa A; SP Lutu­tów, SP ZNP Łódź, SP 12 Piotr­ków Try­bu­nal­ski i SP 3 Pabia­nice
Grupa B: SP 44  Łódź, SP 3 Łęczyca, SP 2 Radom­sko, SP 3 Zgierz
Grupa C: SP 3 Piotr­ków, SP 9 Zduń­ska Wola, SP 4 Radom­sko, SP 162 Łódź
Grupa D: SP 2 Zduń­ska Wola, SP 12 Beł­cha­tów, SP 13 Beł­cha­tów
Grupa E: SP 172 Łódź, SP 29 Łódź, SP 182 Łódź
Grupa F: SP 4 Alek­san­drów, SP Wiśniowa Góra, SP Błę­dów
Grupa G: SP 205 Łódź, SP 4 Skier­nie­wice, SP Warta
Grupa H: SP 1 Opoczno, SP Ostrowy. SP 2 Brzeziny

9 maja 2014

Scroll To Top