Home / Z regionu / Rusza budowa nowego skrzydła szpitala im. Pirogowa

Rusza budowa nowego skrzydła szpitala im. Pirogowa

Budowa nowego skrzy­dła szpi­tala im. Miko­łaja Piro­gowa nie­ba­wem rusza przy ul. Wól­czań­skiej. Stu­letni nie­mal budy­nek wresz­cie będzie miał nowo­cze­sny blok ope­ra­cyjny z czte­rema salami, w tym jedną hybry­dową  i salę wybudzeń.

nowe skrzydło szpitala im. Pirogowa

Trzy­kon­dy­gna­cyjny budy­nek, połą­czony ze szpi­ta­lem łącz­ni­kiem na pozio­mie pierw­szego pię­tra, pomie­ści także ste­ry­li­za­tor­nię dla całego szpi­tala i oddział inten­syw­nej tera­pii. Koszt samego budynku, który w ter­mi­nie do 12 mie­sięcy powstać ma w nowo­cze­snej tech­no­lo­gii modu­ło­wej, to 37 milio­nów zło­tych, 9 milio­nów to koszt nowo­cze­snego wyposażenia.

poświecenie placu budowy nowego szkrzydła szpitala im. Pirogowa
Budy­nek powsta­nie dzięki nie­ty­po­wej, modu­ło­wej meto­dzie budowy . Poza fun­da­men­tami cała kon­struk­cja przy­je­dzie do Łodzi w czę­ściach i zosta­nie na placu budowy zło­żona z gigan­tycz­nych klocków.

Gmach powi­nien rosnąć w szyb­kim tem­pie. Gotowe, nowe szpi­talne skrzy­dło zosta­nie oddane naj­póź­niej po 12 mie­sią­cach. Cał­ko­wita war­tość inwe­sty­cji to 46 mln zło­tych łącz­nie z wypo­sa­że­niem. Cał­ko­wita powierzch­nia: ok. 2 tys. metrów kw. (pt)

Scroll To Top