Home / Z regionu / S14 - czas dokończyć drogę ekspresową. Każdy głos się liczy!

S14 - czas dokończyć drogę ekspresową. Każdy głos się liczy!

S14 - przebieg trasy obok Łodzi. Żródło: gazeta.pl

Jesz­cze do piątku każdy z nas może prze­ko­nać Mini­ster­stwo Infra­struk­tury i Roz­woju by prze­su­nęło ukoń­cze­nie S14 - obwod­nicy Łodzi, Zgie­rza, Alek­san­drowa i Kon­stan­ty­nowa Łódz­kiego na począ­tek kolejki zapla­no­wa­nych inwe­sty­cji drogowych.

Trzeba do tego wyko­rzy­stać szansę, jaką są trwa­jące jesz­cze kon­sul­ta­cje spo­łeczne. Trudno będzie zlek­ce­wa­żyć głosy miesz­kań­ców regionu w tej sprawie.

Pla­no­wana już od dawna S14 - jak infor­muje Gazeta Wybor­cza - spa­dła na szó­ste miej­sce inwe­sty­cyj­nej listy rezer­wo­wej. Jeśli sami nie zadbamy o prio­ry­tety, nikt tego za nas nie zrobi.

Do mini­ster­stwa, na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyjne, wybiera się silna łódzka ekipa samo­rzą­dow­ców, ale każde wspar­cie będzie na wagę złota. S14 to przede wszyst­kim wielka szansa na wypro­wa­dze­nie z miast naj­więk­szego ruchu aut i szyb­kie dotar­cie choćby na A2.

Kto jest za? Miejmy nadzieję, ze gło­sów wystar­czy. Głosy popar­cie można wyra­żać prze­sy­ła­jąc na adres e-mail (konsultacjepbdk@mir.gov.pl) Mini­ster­stwa Infra­struk­tury i Roz­woju ten for­mu­larz, pobrany ze strony wyborcza.pl . W tytule maila trzeba wpi­sać: “Kon­sul­ta­cje publiczne pro­jektu Pro­gramu Budowy Dróg Kra­jo­wych na lata 2014-2023″.

Wpis Joanny Skrzydlewskiej z Twittera

Scroll To Top