Home / Napisali o mnie / S14. Gazeta.pl o obwodnicy i politykach

S14. Gazeta.pl o obwodnicy i politykach

Gazeta.pl o S14

- Mimo nie­mal trzech tysięcy gło­sów, trasa eks­pre­sowa S14 nadal pozo­stała na liście rezer­wo­wej rzą­do­wego pro­gramu budowy dróg - przy­po­mina łódzka Gazeta.pl.  I pyta, czego zabra­kło, aby ważna dla Łodzi inwe­sty­cja stała się priorytetem.

- W spra­wie Łodzi głos zajęli jedy­nie i aż Joanna Skrzy­dlew­ska (wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego) i Dariusz Joń­ski (poseł SLD, szef zespołu par­la­men­tar­nego do spraw S14).

- Inwe­sty­cję tę poparło wielu łodzian, ale tylko jede­na­stu przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów i jeden poseł. Wiele innych  inwe­sty­cji miało popar­cie kilku, kil­ku­na­stu par­la­men­ta­rzy­stów i dzie­siątki przed­sta­wi­cieli władz lokal­nych - pisze red. Piotr Wasiak.

Pełny tekst: Gazeta.pl
Scroll To Top