Home / Z regionu / Samorządność, nie centralizacja. W Łodzi odbywa się konwent marszałków

Samorządność, nie centralizacja. W Łodzi odbywa się konwent marszałków

konwent2

- Samo­rząd­ność ozna­cza moż­li­wość wyboru wła­snych poli­ty­ków, a nie przy­bli­ża­nie wła­dzy cen­tral­nej do woje­wództw, powia­tów i gmin - mówił Jan Olbrycht, były mar­sza­łek woje­wódz­twa ślą­skiego, obec­nie spra­woz­dawca komi­sji budże­to­wej Par­la­mentu Euro­pej­skiego, gość spe­cjalny dwu­dnio­wego Kon­wentu Mar­szał­ków Woje­wództw RP.

- Wzmac­niajmy regiony, nie dajmy się zwieść cen­tra­li­za­cji, bo to nie jest nasz ustrój - prze­ko­ny­wał zebra­nych, pod­su­mo­wu­jąc 20-lecie pol­skich samorządów.

Łódz­kie prze­wod­ni­czy kon­wen­towi mar­szał­ków w tym pół­ro­czu, dla­tego jed­nym z głów­nych tema­tów stał się stan przy­go­to­wań do zor­ga­ni­zo­wa­nia w Łodzi EXPO Inter­na­tio­nal 2022. Łódź jest jed­nym z miast - kan­dy­da­tów. O sta­ra­niach o Expo i pro­ce­du­rze wyboru orga­ni­za­tora imprezy mówiła pre­zy­dent Łodzi Hanna Zda­now­ska. (pt)

konwent marszałków

konwent3

 

Scroll To Top