Home / Z regionu / Seniorzy maszerowali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

Seniorzy maszerowali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

Ponad 3 kilo­me­try prze­ma­sze­ro­wali w sobot­nie popo­łu­dnie senio­rzy, któ­rzy wzięli udział w Łódz­kim Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­kig. Imprezę zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego z oka­zji przy­pa­da­ją­cego 1 paź­dzier­nika Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Osób Star­szych.

- Senio­rów nie trzeba nama­wiać, ani zachę­cać do aktyw­no­ści, o czym świad­czy tak liczna grupa, która sko­rzy­stała z mojego zapro­sze­nia i wzięła udział w mar­szu – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska. – Nor­dic wal­king, to ide­alna forma ruchu dla senio­rów, nie­zbyt for­sowna, na świe­żym powie­trzu, a towa­rzy­stwo innych osób jest dodat­kową zachętą. Już dziś zapra­szam wszyst­kich za rok, liczę, że spo­tkamy się w jesz­cze licz­niej­szej grupie.

Marsz roz­po­czął się od roz­grzewki i krót­kiej lek­cji tech­niki, któ­rej udzie­liła zebra­nym, Hanna Maze­rant, instruk­tor nor­dic wal­king. Póź­niej grupa wyru­szyła do parku, gdzie miała do poko­na­nia m.in. dość stromą skarpę. Wszy­scy świet­nie sobie pora­dzili i z tym wyzwa­niem, następ­nie, zado­wo­leni wró­cili na her­batę i słodki poczęstunek.

- To jest świetna zabawa, będę nama­wiał żonę, aby spró­bo­wała. Masze­ro­wa­łem po raz pierw­szy i na pewno nie ostatni – powie­dział Tade­usz Gapiń­ski, były pił­karz i kie­row­nik Widzewa, który także wziął udział w marszu.

Dodat­kową atrak­cją mar­szu było loso­wa­nie nagród, a wśród nich m.in. pro­fe­sjo­nal­nych kij­ków do nor­dic wal­king, ufun­do­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Kolejne mar­sze euro­de­pu­to­wana orga­ni­zuje już w kolejny week­end w Zgie­rzu i Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Wszyst­kich chęt­nych ser­decz­nie zapraszamy.

28 wrze­śnia 2013

Zobacz także:

Nie dajmy szans rakowi! [Wideo]

Pre­zen­ta­cja dru­żyny koszy­ka­rek Widzewa. Joanna Skrzy­dlew­ska wzmoc­nie­niem zespołu

Oddaj swój głos w Par­la­men­cie Euro­pej­skim

Scroll To Top