Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Seniorzy maszerowali w Zgierzu i Aleksandrowie [Wideo]

Seniorzy maszerowali w Zgierzu i Aleksandrowie [Wideo]

Marsz Seniora w Aleksandrowie

Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie, roz­grzewka przed marszem

130 senio­rów ze Zgie­rza i Alek­san­drowa Łódz­kiego wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, które w week­end zor­ga­ni­zo­wała dla nich Joanna Skrzydlewska. Na zakoń­cze­nie zma­gań w Zgie­rzu uczest­nicy mar­szu spo­tkali się przy ogni­sku, a w Alek­san­dro­wie – przy słod­kim poczę­stunku.

 

- Cie­szę się, że tak duża liczba senio­rów wzięła udział w mar­szach, bo to ozna­cza, że senio­rzy lubią aktyw­nie spę­dzać czas – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. - Zapra­szam na kolejny marsz, w sobotę spo­ty­kamy się w Łęczycy, pogoda już zamówiona.

Mar­sze poprzedziła krótka lek­cja z instruktorem, który dokładnie wyjaśnił, jak prawidłowo dobrać kijki i jak się nimi posługiwać, by marsz był przyjemny i sku­teczny. Póź­niej obo­wiąz­kowa roz­grzewka, po któ­rej senio­rzy ruszyli w trasę. W Zgie­rzu masze­ro­wali w Malince, a w Alek­san­dro­wie – spod pomnika Rafała Bratoszewskiego prze­szli malow­ni­czyi alej­kami Parku Miejskiego.

Wśród wszyst­kich uczest­ni­ków mar­szów w Zgierzu i Aleksandrowie roz­lo­so­wane zostały atrak­cyjne nagrody, ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską.

W sobotę 12 paź­dzier­nika w Łęczycy, odbę­dzie się ostatni, tego­roczny Marsz Seniora Nordc Walking.

7 paź­dzier­nika 2013 roku

Scroll To Top