Home / Z regionu / Seniorzy pokazali klasę na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej “Przystanek 60+”

Seniorzy pokazali klasę na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej “Przystanek 60+”

8024

Galą w Łódz­kim Domu Kul­tury zakoń­czył się Woje­wódzki Prze­gląd Twór­czo­ści Doj­rza­łej “Przy­sta­nek 60+”. W cza­sie Gali  pod­su­mo­wane zostały wszyst­kie wyda­rze­nia zor­ga­ni­zo­wane w ramach pro­jektu, nastą­piło rów­nież roz­strzy­gnię­cie kon­kur­sów zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach Ple­ne­rów 60+. Gwiazdą wie­czoru był tenor Iwo Orłow­ski, któ­remu akom­pa­nio­wał na skrzyp­cach Mariusz Kie­lan. (pt)

Scroll To Top