Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Marsz Seniora w Skierniewicach. Zapraszamy!

Marsz Seniora w Skierniewicach. Zapraszamy!

W naj­bliż­szą sobotę, 28 wrze­śnia o godz. 11 w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym w Skier­nie­wi­cach, roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora.

Orga­ni­za­torką imprezy jest Dorota Rut­kow­ska, poseł na Sejm RP.

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, objęła skier­nie­wicki marsz swoim patro­na­tem i ufun­do­wała dla uczest­ni­ków 20 par kij­ków do nor­dic walking.

- W imie­niu Joanny Skrzy­dlew­skiej, zapra­szam senio­rów z Łodzi na marsz nor­dic wal­king, rów­nież w sobotę 28 wrze­śnia, do parku 3 Maja, na godzinę 15  – powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Skier­nie­wi­cach, Tomasz Domi­niak, wice­dy­rek­tor Biura Posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

Zarówno w skier­nie­wic­kim jak i łódz­kim mar­szu, mogą wziąć udział osoby, które już upra­wiają ten sport oraz osoby,  które chcia­łyby spró­bo­wać nor­dic wal­king po raz pierw­szy. Oba mar­sze poprze­dzi spo­tka­nie z instruk­to­rem i krótka lek­cja o tym, jak należy masze­ro­wać z kijkami.

24 wrze­śnia 2013 roku

Zobacz także:

Rady senio­rów w gmi­nach? Sejm jest “za”

Poseł Skrzy­dlew­ska gościem XXXVI Święta kwia­tów, owo­ców i warzyw w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska: zachę­cam do gło­so­wa­nia na budżet obywatelski


 

Scroll To Top