Home / Galerie zdjęć / Cele, motywacja, efekt! Warto było przyjść na szkolenie w Skierniewicach! [Zdjęcia]

Cele, motywacja, efekt! Warto było przyjść na szkolenie w Skierniewicach! [Zdjęcia]

Skierniewiczanie już wiedzą jak spełniać marzeniaJak reali­zo­wać zało­żone cele? Jak moty­wo­wać się do dzia­ła­nia? I jak speł­niać marze­nia? - odpo­wie­dzi na takie pyta­nia szu­kali miesz­kańcy Skier­nie­wic pod­czas bez­płat­nych warsz­ta­tów, które zor­ga­ni­zo­wały: Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Dorota Rut­kow­ska, poseł na Sejm RP.

 

Wśród uczest­ni­ków domi­no­wały panie, ale byli też stu­denci, pra­cow­nicy firm, przed­się­biorcy i osoby poszu­ku­jące pracy.

Skierniewiczanie już wiedzą jak spełniać marzenia

Skier­nie­wi­cza­nie już wie­dzą jak speł­niać marzenia

Więk­szość przy­szła na spo­tka­nie, jak dekla­ro­wała, z cie­ka­wo­ści, potrzeby roz­woju, chęci zro­bie­nia cze­goś dla sie­bie.
- Chcę się uchro­nić przed wypa­le­niem zawo­do­wym - mówiła pani Bogu­sława, przed­szko­lanka z dużym sta­żem. - A ja wła­śnie prze­ży­wam wypa­le­nie zawo­dowe. Muszę coś zmie­nić w swo­jej fir­mie. Myślę o remon­cie – przy­znała pani Ewe­lina, młody przedsiębiorca.

Skierniewiczanie już wiedzą jak spełniać marzenia

Pod­czas dwu­go­dzin­nych warsz­ta­tów, które pro­wa­dziła Agnieszka Grys, coach i doradca biz­ne­sowy, wszy­scy okre­ślili swoje jedno - naj­waż­niej­sze i moż­liwe do reali­za­cji w naj­bliż­szym cza­sie - marze­nie. Tre­nerka pod­po­wia­dała, co trzeba zro­bić, żeby praw­do­po­do­bień­stwo speł­nie­nia się tych marzeń było jak największe.

 

- Szko­le­nie w Skier­nie­wi­cach cie­szyło się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem. Zgło­siło się ponad 50 osób, a to ozna­cza, że tra­fi­ły­śmy w potrzeby miesz­kań­ców Skier­nie­wic - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Dla­tego zde­cy­do­wa­ły­śmy z poseł Rut­kow­ską, że zor­ga­ni­zu­jemy te zaję­cia raz jeszcze.

Kolejne szko­le­nie w Skier­nie­wi­cach już 28 lutego a udział w nim mają już zapew­nione osoby, które zostały zapi­sane na liście rezerwowej.

12 lutego 2014

Skierniewiczanie już wiedzą jak spełniać marzeniaSkierniewiczanie już wiedzą jak spełniać marzenia

Scroll To Top