Home / Z regionu / Skrzydlewska Cup 2014 już bez medalistów sprzed roku

Skrzydlewska Cup 2014 już bez medalistów sprzed roku

Kolejna nie­spo­dzianka w tego­rocz­nej edy­cji Skrzy­dlew­ska Cup: repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 202, która przed rokiem zdo­była brą­zowy medal poże­gnała się z tur­nie­jem. Na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 81 w Łodzi, gdzie roz­gry­wane były mecze eli­mi­na­cyjne przed­ostat­niej rundy, awans zapew­niła sobie dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 172.

Skrzydlewska Cup 2014 już bez medalistów sprzed roku

Trium­fa­to­rzy pew­nie i bez pro­blemu wygrali wszyst­kie swoje mecze, poko­nu­jąc: SP 81, SP 45, SP 30, oraz SP 202 i strze­la­jąc rywa­lom 19 bra­mek. Na słowa uzna­nia zasłu­żyli Kac­per Przy­biń­ski i Kac­per Igna­czak oraz Dawid Gaw­łow­ski, zdo­bywca 7 goli. Chłopcy z SP 202 przed rokiem w młod­szej gru­pie wie­ko­wej sto­czyli fascy­nu­jący poje­dy­nek z SP 4 Radom­sko i wywal­czyli brą­zowy medal. W tym roku ich starsi kole­dzy nie zdo­łali przejść eli­mi­na­cji. Może za rok?

Dru­żyna SP 81 miała odda­nego kibica – Eryka z dru­giej klasy, który dopin­go­wał star­szych kole­gów, a nawet chciał ich wspo­móc w obro­nie. Kole­dzy pora­dzili sobie jed­nak bez niego, a kto wie, może z Ery­kiem w skła­dzie mie­liby wię­cej szczęścia?

Ostat­nie mecze eli­mi­na­cyjne jutro o godzi­nie 9 na Orliku SP 162.

6 maja 2014

Scroll To Top