Home / Z regionu / Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach…

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach…

.… ale na razie w tych nie­da­leko Zduń­skiej Woli, a nie u naszych połu­dnio­wych sąsia­dów. Na Orliku tam­tej­szej Szkoły Pod­sta­wo­wej awans wywal­czyły dziś zespoły ze Zduń­skiej Woli: Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9. Dla obu dru­żyn był to debiut w impre­zie, można powie­dzieć iż lep­szego wyma­rzyć sobie nie mogły.  Ze względu na dużą liczbę zgło­szo­nych dru­żyn w kate­go­rii klas IV – VI - aż 9 z terenu  gminy Zduń­ska Wola oraz Szadku– zostały one podzie­lone na 2 grupy, stąd para ćwierćfinalistów.

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach...Spo­tka­nia eli­mi­na­cyjne w Cze­chach roz­grzały kibi­ców nie mniej niż przy­świe­ca­jące dziś słońce, a losy awansu w obu gru­pach roz­strzy­gnęły się dopiero w ostat­nich spo­tka­niach. W gru­pie A cichym fawo­ry­tem był zespół ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kro­ba­no­wie, który miał 7 punk­tów na kon­cie i do zagra­nia ostatni mecz z repre­zen­ta­cją Szkoły Pod­sta­wo­wej w Iza­be­lo­wie. Ambit­nie wal­czący zawod­nicy z Iza­be­lowa spra­wili nie­spo­dziankę, wygrali ten mecz i sami zyskali szanse na awans. Ale w spo­tka­niu z  repre­zen­ta­cją Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 ze Zduń­skiej Woli nie mieli już szans, prze­grali 0:5 i to zduń­sko­wol­ska „Dwójka” zagra w ćwierćfinale.

- Jak dosta­niesz piłkę, strze­laj, nawet z połowy – instru­ował kole­gów Kac­per, ubrany w koszulkę bram­kar­ską z napi­sem „Szczę­sny”, repre­zen­tu­jący dru­żynę z Czech.

Kole­dzy pró­bo­wali, strze­lili gola na 1:0, ale jesz­cze do prze­rwy rywale wyrów­nali i aby nie było wąt­pli­wo­ści „doło­żyli” jesz­cze 2 gole, wygry­wa­jąc mecz 3:1 i zdo­by­wa­jąc upra­gniony awans.

Ale pochwały należą się także prze­gra­nym – za walkę do końca i mecz, który kibice oglą­dali z przy­jem­no­ścią.
Zwy­cięz­ców eli­mi­na­cji nagro­dził wójt gminy Zduń­ska Wola – Hen­ryk Sta­niu­cha, który ufun­do­wał dla nich medale i pamiąt­kowe puchary. A naj­sku­tecz­niej­szy strze­lec eli­mi­na­cji – Szy­mon Pie­trzak z SP 2 Zduń­ska Wola – został uho­no­ro­wany pamiąt­kową sta­tu­etką.
W pią­tek tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup zawita do Rokicin.

30 kwiet­nia 2014

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach...Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach...

Scroll To Top