Home / Z regionu / Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Na Orli­kach w Łodzi, Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz w Cze­chach za Zduń­ską Wolą rywa­li­zo­wały dziś dru­żyny wal­czące o ćwierć finał Tur­nieju Pił­kar­skiego  Skrzy­dlew­ska Cup 2014.

W Łodzi, gdzie rywa­li­zo­wali ucznio­wie z klas IV - VI awan­so­wała dru­żyna SP ZNP, pew­nie wygry­wa­jąc wszyst­kie mecze. Warto dodać, że to druga repre­zen­ta­cja SP ZNP, która zagra w ćwierć­fi­nale, wcze­śniej awans zapew­niła sobie dru­żyna SP ZNP w kate­go­rii klas I – III.
W Alek­san­dro­wie Łódz­kim nie­mal wszystko dla gospo­da­rzy. W kate­go­rii klas I – III trium­fo­wała dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Alek­san­drowa. Alek­san­drow­ska „Czwórka” wygrała rów­nież rywa­li­za­cję w gru­pie A klas IV – VI. W gru­pie B awans wywal­czyła Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 ze Zgie­rza, która debiu­to­wała w naszym tur­nieju. Ze względu na dużą liczbę dru­żyn w Alek­san­dro­wie rywa­li­za­cja star­szych zawod­ni­ków toczyła się w dwóch gru­pach, stąd dwóch ćwierć­fi­na­li­stów.
Na Orliku w Cze­chach wal­czyły dru­żyny z klas I – III z powiatu zduń­sko­wol­skiego, także w dwóch gru­pach ze względu na dużą liczbę zgło­szeń. W gru­pie A bez­kon­ku­ren­cyjna oka­zała się dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej z Jani­sze­wic, a w gru­pie B – z Czech. Podob­nie jak przed rokiem trium­fa­to­rów rywa­li­za­cji uho­no­ro­wał Hen­ryk Sta­niu­cha, wójt gminy Zduń­ska Wola. Chłopcy z Jani­sze­wic i Czech dostali pamiąt­kowe puchary i medale, a dwaj naj­lepsi strzelcy: Filip Mataśka z SP Jani­sze­wice i Patryk Kowasz z SP Cze­chy – dostali pamiąt­kowe sta­tu­etki. Obaj soli­dar­nie zdo­byli dla swo­ich zespo­łów po 8 goli.

Jutro eli­mi­na­cje także na trzech Orli­kach: w Łodzi, Wie­lu­niu oraz Cze­chach, gdzie o awans do ¼ finału powal­czą dru­żyny z klas IV – VI.

29 kwiet­nia 2014

Scroll To Top