Home / Napisali o mnie / Skrzydlewska Cup 2014 - zapowiedź

Skrzydlewska Cup 2014 - zapowiedź

Turnieje.info

- 10 marca roz­poczną się zapisy do trze­ciej już edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem jest Joanna Skrzy­dlew­ska - infor­muje na swo­jej stro­nie ser­wis Turnieje.info.

 

- Rywa­li­za­cja odbywa się w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: klasy I – III oraz IV – VI. Eli­mi­na­cje będą roz­gry­wane na Orli­kach w Łodzi i regio­nie, mecze II rundy, pół­fi­nał i finał w Łodzi. Tego­roczny tur­niej będzie roz­gry­wany pod patro­na­tem Andrzeja Bier­nata, mini­stra sportu - dodaje ser­wis Turnieje.info.

10 lutego 2014

Scroll To Top