Home / Z regionu / Skrzydlewska Cup 2014 zawitał do Wielunia

Skrzydlewska Cup 2014 zawitał do Wielunia

Po raz pierw­szy Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup zawi­tał do Wie­lu­nia, gdzie roze­gra­li­śmy kolejne eli­mi­na­cje. W kate­go­rii klas I – III trium­fo­wała dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej z Bia­łej,  a w kate­go­rii IV – VI: repre­zen­ta­cja SP Lutu­tów. W Łodzi, gdzie rywa­li­zo­wały zespoły w kate­go­rii klas I – III – awan­so­wała dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 149.

Skrzydlewska Cup 2014 zawitała do Wielunia

Łącz­nie w wie­luń­skich eli­mi­na­cjach odbyło się 7 meczów, w któ­rych padło aż 30 goli! Naj­czę­ściej do bramki rywali tra­fiał debiu­tu­jący w tur­nieju – podob­nie jak jego szkolna dru­żyna - Kamil Pode­szwa z Zespołu Szkół i Przed­szkola w Mokr­sku, który zdo­był 8 bra­mek.
Sędziu­jący eli­mi­na­cje, a gra­jący na co dzień w Wie­luń­skim Klu­bie Spor­to­wym Seba­stian Banaś wypa­trzył pod­czas eli­mi­na­cji kilku cie­ka­wie zapo­wia­da­ją­cych się zawod­ni­ków. Może kie­dyś usłyszmy o nich i będziemy ich okla­ski­wać na boiskach eks­tra­klasy?
W Łodzi na Orliku SP 12 z kom­ple­tem zwy­cięstw awan­so­wała dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 149, która wygrała wszyst­kie mecze. Ćwierć­fi­na­li­ści popi­sali się także nie­złą sku­tecz­no­ścią, strze­lili rywa­lom 18 goli.

30 kwiet­nia 2014

Scroll To Top