Home / Z regionu / Skrzydlewska Cup żegna się z województwem łódzkim

Skrzydlewska Cup żegna się z województwem łódzkim

Skrzydlewska Cup żegna się z województwem łódzkim

Na Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 i Gim­na­zjum nr 3 w Skier­nie­wi­cach zakoń­czyły się tego­roczne eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup dla szkół z woje­wódz­twa łódzkiego.

I było to poże­gna­nie z nie­spo­dzian­kami: srebrni meda­li­ści sprzed roku w kate­go­rii klas IV – VI Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 prze­grała walkę o ćwierć­fi­nał. Podob­nie jak Szkoła Pod­sta­wowa nr 9, która w młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej wygrała pierw­szą edy­cję tur­nieju i zdo­była srebrny medal przed rokiem.

W tym roku, star­tu­jąc w star­szej gru­pie wie­ko­wej, „Dzie­wiątka” musiała uznać wyż­szość Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4, która po meczu sto­ją­cym na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wygrała 1:0 i zasłu­że­nie zagra w ¼ finału. Skier­nie­wicka ”Czwórka” wygrała także eli­mi­na­cje w kate­go­rii klas I – III. Stawkę ćwierć­fi­na­li­stów ze Skier­nie­wic uzu­peł­niają: SP 2 w kate­go­rii klas I – III i SP Błę­dów w kate­go­rii klas IV – VI.

Rywa­li­za­cja toczyła się na dwóch Orli­kach ze względu na rekor­dową liczbę zgło­szeń: ze Skier­nie­wic i powiatu skier­nie­wic­kiego zgło­siło się aż 16 dru­żyn, dla­tego w obu kate­go­riach wie­ko­wych mecze roz­gry­wane były w dwóch gru­pach i stąd czwórka ćwierćfinalistów.

Zma­ga­nia mło­dych zawod­ni­ków obser­wo­wali wysłan­nicy 4-ligowego Widoku Skier­nie­wice i „wypa­trzyli” wśród uczest­ni­ków Skrzy­dlew­ska Cup kilku obie­cu­ją­cych zawod­ni­ków. Nie jest zatem wyklu­czone, że za kilka lat na boiskach eks­tra­klasy zoba­czymy pił­ka­rzy, któ­rzy swoje pierw­sze kroki sta­wiali wła­śnie w Skrzy­dlew­ska Cup 2014.

6 maja 2014

Scroll To Top