Home / Z regionu / Kobiety najlepszymi sołtysami województwa

Kobiety najlepszymi sołtysami województwa

Ewa Lesz­czyk ze Sta­cji w gmi­nie Dzia­ło­szyn została wybrana Soł­ty­sem Ziemi Łódz­kiej w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego, odby­wa­ją­cym się pod patro­na­tem mar­szałka woje­wódz­twa. Soł­tys roku poleci w nagrodę na Wyspy Kanaryjskie.

js7

Kolejne miej­sca zajęły Kata­rzyna Rzep­kow­ska (gmina Szczer­ców) oraz Bożena Rudecka z Sobot­nicy (gmina Ręczno). W imie­niu Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego dyplomy i gra­tu­la­cje prze­ka­zali lau­re­atom  Joanna Skrzy­dlew­ska i Artur Bagień­ski. Na fina­łową galę w urzę­dzie mar­szał­kow­skim przy­było wielu sołtysów.

- Wszy­scy Pań­stwo udo­wod­nili, że są zna­ko­mici w swoim fachu, potra­fi­cie słu­chać i zjed­ny­wać sobie miesz­kań­ców – mówiła czło­nek zarządu woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska. - To dla­tego samo­rząd woje­wódz­twa tak chęt­nie wspiera sołec­twa w naszym regionie.

Joanna Skrzy­dlew­ska przy­po­mniała, że Zarząd Woje­wódz­twa Łódz­kiego od dwóch lat prze­ka­zuje tzw. granty sołec­kie. W 2016 r. było to 300 tys. zł, w tym już 900 tys. zł. Pie­nią­dze wsparły 62 inwe­sty­cje w pierw­szym roku i 182 w roku 2017.

Dzięki nim miesz­kańcy szyb­ciej wybu­do­wali place zabaw, boiska, wyre­mon­to­wali świe­tlice wiej­skie, remizy i orga­ni­zo­wali w nich imprezy inte­gra­cyjne, szko­le­nia i zabawy dla dzieci.

- W przy­szło­rocz­nym budże­cie jesz­cze zwięk­szamy wspar­cie dla soł­ty­sów. Będzie to już 1,5 mln zł - zapo­wie­działa Joanna Skrzydlewska.

Na gali w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim nagro­dzeni zostali rów­nież zwy­cięzcy w kon­kur­sach “Sołec­two Roku” i “Gmina na 6″. Wśród sołectw naj­wy­żej oce­nione zostały Ptasz­ko­wice koło Zduń­skiej Woli. Wyróż­nione gminy nato­miast, to: Rzą­śnia w kate­go­rii przy­ja­zna śro­do­wi­sku, Gomu­nice jako przy­ja­zna miesz­kań­com i Unie­jów w dwóch kate­go­riach: przy­ja­zna tury­styce i inwe­sto­rom. Nagrodę spe­cjalną ode­brał wójt Poświęt­nego.
Żró­dło: lodzkie.pl (jg)

Scroll To Top