Home / Z regionu / Specjalny, mikołajkowy koncert dla dzieci w Atlas Arenie

Specjalny, mikołajkowy koncert dla dzieci w Atlas Arenie

Fundacja Integracja JP IIW sobot­nie przed­po­łu­dnie Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w kon­cer­cie miko­łaj­ko­wym, zor­ga­ni­zo­wa­nym dla dzieci z ośrod­ków szkolno-wychowawczych woje­wódz­twa łódz­kiego i łódz­kich dzieci z naj­uboż­szych rodzin.

Fun­da­cja Inte­gra­cja JP II zapro­siła nas do Hali Atlas Arena w Łodzi. Każde z dzieci otrzy­mało paczkę z prezentami.

Gwiaz­dami miko­łaj­ko­wego kon­certu byli Ania Wyszkoni,  Zespół Tre­bu­nie Tutki, nie­wi­dzące pio­sen­karki Mał­go­sia i Wie­sia oraz znany zespół Pędziwiatry.

Scroll To Top