Home / Galerie zdjęć / Sport / Speedway Grand Prix na Narodowym już 18 kwietnia

Speedway Grand Prix na Narodowym już 18 kwietnia

Grand Prix na NarodowymWiel­kie żuż­lowe święto na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie już 18 kwiet­nia. Bilety dawno wyprze­dane. Ale… LOTTO War­saw FIM Spe­edway Grand Prix of Poland będzie można bez­płat­nie obej­rzeć nawet bez biletu.

Co wię­cej - będzie można poczuć atmos­ferę tego nie­zwy­kłego wyda­rze­nia i spo­tkać się z boha­te­rami wie­czoru. Wystar­czy przy­je­chać do strefy kibica, jaka powstaje przy Sta­dio­nie Narodowym.

15 tysięcy metrów kwa­dra­to­wych - taki obszar zaj­mie żuż­lowa strefa kibica  Zacznie dzia­łać 18 kwiet­nia już o godz. 12. Sta­nie tam 15-metrowy tele­bim, na któ­rym będzie można obser­wo­wać na żywo zawody LOTTO War­saw FIM Spe­edway Grand Prix of Poland.

Grand Prix na Narodowym

Zanim tele­bim skupi uwagę kibi­ców, będzie można sko­rzy­stać z wielu atrak­cji. Wyli­cza je ser­wis sgpnarodowy.pl: symu­la­tory jazdy cię­ża­rów­kami, samo­cho­dami oso­bo­wymi i moto­cy­klami. Do tego wystawa kla­sycz­nych moto­cy­kli żuż­lo­wych. Spo­tka­nia z Krzysz­to­fem Hołow­czy­cem, Tai Wof­fin­de­nem, Gre­giem Han­coc­kiem, Toma­sze Gol­lo­bem i Krzysz­to­fem Kasprzakiem.

Ponadto: symu­la­tor zde­rze­nia, żyro­skop i foto­budki. Będzie można kupić jedze­nie i napoje, a od godziny 21 do pół­nocy posza­leć pod­czas after party z DJ Mafia Mike. Strefa kibica zaj­mie sporą część par­kin­gów wokół Sta­dionu Naro­do­wego, lepiej więc wybrać się na tam komu­ni­ka­cją miejską.

 

Scroll To Top