Home / Z regionu / Sportowa gala Dziennika Łódzkiego: nagrodziliśmy najlepszych

Sportowa gala Dziennika Łódzkiego: nagrodziliśmy najlepszych

gala plebiscytu sportowego Dziennika Łódzkiego

Naj­lepsi  spor­towcy, tre­ne­rzy i dru­żyny w każ­dym powie­cie woje­wódz­twa łódz­kiego zostali nagro­dzeni pod­czas gali ple­bi­scytu Spor­to­wiec Roku 2017  Dzien­nika Łódzkiego.

Pierw­sze miej­sce w całym regio­nie łódz­kim zajęła Iza­bela Kowa­liń­ska, siat­karka ŁKS. Dru­gie miej­sce - pił­karz, bram­karz ŁKS Michał Kołba. Trze­cie miej­sce, gło­sami uczest­ni­ków ple­bi­scytu, zajął kara­teka Olimpu Łódź Krzysz­tof Szewczyk.

Oto naj­lep­sza pięt­nastka sportowców:

Iza­bela Kowa­liń­ska (ŁKS Com­mer­ce­con, siat­kówka), Michał Kołba (ŁKS Łódź, piłka nożna), Krzysz­tof Szew­czyk (Olimp Łódź, karate) Hans Ander­sen (Orzeł Łódź, żużel), Adam Ksz­czot (RKS Łódź, lekka atle­tyka), Jagoda Grusz­czyń­ska (UKS SMS Łódź, siat­kówka pla­żowa), Piotr Giel (PGE GKS Beł­cha­tów, piłka nożna), Mar­tyna Wian­kow­ska (UKS SMS Łódź, piłka nożna), Mar­tyna Graj­ber (Grot Budow­lani Łódź, siat­kówka), Dawid Plichta (Master Pharm Budow­lani Łódź, rugby), Alek­san­dra Urbań­czyk (AZS UŁ PŁ Łódź, pły­wa­nie), Mate­usz Ber­na­tek (AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski, zapasy), Seba­stian Zie­le­niecki (Widzew Łódź, piłka nożna), Pau­lina Petri (Spo­łem Łódź, kolar­stwo), Karo­lina Kubiak (Proy­ama Łask, karate).

gala joanna skrzydlewska

Pełna lista lau­re­atów na stro­nie Dzien­nika Łódzkiego

Scroll To Top