Home / Galerie zdjęć / Spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tomaszowie [Zdjęcia]

Spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tomaszowie [Zdjęcia]

Spotkanie z seniorami w Tomaszowie MazowieckimSpotkanie z seniorami w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

 

 

 

Ponad 100 słu­cha­czy Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim przy­było na spo­tka­nie z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poseł Skrzy­dlew­ska przy­bli­żyła zebra­nym czym zaj­muje się Par­la­ment Euro­pej­ski a także jak wygląda praca posła.

Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się akcje skie­ro­wane do śro­do­wi­ska senio­rów, orga­ni­zo­wane przez poseł Skrzy­dlew­ską. Naj­wię­cej pytań doty­czyło - oczy­wi­ście - obec­nej, nie­we­so­łej sytu­acji seniorów.

16 lutego 2014

 

 

Scroll To Top