Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Spotkanie poseł Skrzydlewskiej z młodzieżą Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Spotkanie poseł Skrzydlewskiej z młodzieżą Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­na­tem Szkolny Kon­kurs orga­ni­zo­wany przez Klub Euro­pej­ski EUROTOM, dzia­ła­jący w Gim­na­zjum nr 7, w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim oraz ufun­do­wała nagrody dla lau­re­atów. Naj­lepsi pojadą na wycieczkę do Bruk­seli w ramach, któ­rej zwie­dzą mię­dzy innymi Par­la­ment Euro­pej­ski. Pod­czas spo­tka­nia pod­su­mo­wu­ją­cego wyniki kon­kursu, poseł Skrzy­dlew­ska wrę­czyła zwy­cięz­com sym­bo­liczne bilety do sto­licy Unii. Głów­nym celem kon­kursu było pro­pa­go­wa­nie wie­dzy wśród mło­dzieży na temat funk­cjo­no­wa­nia Unii Euro­pej­skiej i roli Pol­ski w jej struk­tu­rach. Kon­kurs prze­pro­wa­dzony został w dwóch kate­go­riach. W pierw­szej ucznio­wie mieli oka­zję zapre­zen­to­wa­nia swo­jej ogól­nej wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej, nato­miast w dru­giej kate­go­rii oce­nie pod­dane zostały hasła pro­mu­jące Unię przy­go­to­wane przez młodzież.

Spotkanie z młodzieżą Spotkanie z młodzieżą

Scroll To Top