Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Spotkanie wigilijne łódzkich samorządowców

Spotkanie wigilijne łódzkich samorządowców

Dzi­siaj w małej sali Rady Miej­skiej w Łodzi odbyło sie tra­dy­cyjne spo­tka­nie wigi­lijne łódz­kich rad­nych, par­la­men­ta­rzy­stów, przed­sta­wi­cieli władz woje­wódz­kich pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych oraz repre­zen­tan­tow łódz­kich insty­tu­cji. Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura poselskiego.

21 grud­nia 2011 roku

 

Scroll To Top