Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Spotkanie wigilijne Miedzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej

Spotkanie wigilijne Miedzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej

Dziś w Pol­sko – Ame­ry­kań­skim Ośrodku Kształ­ce­nia Zawo­do­wego w Łodzi odbyło się spo­tka­nie wigi­lijne zor­ga­ni­zo­wane przez Mię­dzy­re­gio­nalną Sek­cję Oświaty i Wycho­wa­nia Ziemi Łódz­kiej NSZZ „Soli­dar­ność”. Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wał dyrek­tor biura posel­skiego, który w imie­niu euro­de­pu­to­wa­nej zło­żył wszyst­kim obec­nym naj­lep­sze, świą­teczne życze­nia. Po podzie­le­niu się opłat­kiem zebrani goście odśpie­wali wspól­nie naj­bar­dziej znane pol­skie kolędy.

 

19 grud­nia 2012 roku

Scroll To Top