Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Stanowisko Joanny Skrzydlewskiej w sprawie poziomu hałasu w pojazdach silnikowych.

Stanowisko Joanny Skrzydlewskiej w sprawie poziomu hałasu w pojazdach silnikowych.

Zupeł­nie zro­zu­miałe jest to, że dba­jąc o wspólne dobro i zdro­wie oby­wa­teli całej Unii Euro­pej­skiej, należy dążyć do wpro­wa­dza­nia ogra­ni­czeń emi­sji hałasu wytwa­rza­nego przez pojazdy sil­ni­kowe, wyko­rzy­sty­wane do sze­roko rozu­mia­nych celów trans­por­to­wych, szcze­gól­nie tych komercyjnych.

Jed­nak two­rząc nowe roz­wią­za­nia prawne, musimy wypo­środ­ko­wać pomię­dzy moż­li­wymi do osią­gnię­cia spo­łecz­nymi zyskami – w sfe­rze ochrony zdro­wia - pły­ną­cymi z ogra­ni­cze­nia hałasu i ewen­tu­al­nymi kosz­tami, które ponie­sie każdy z nas, w przy­padku gdyby okre­ślone na nowo normy hałasu, tech­no­lo­gicz­nie były trudne do osią­gnię­cia i wyma­gały nakła­dów prze­wyż­sza­ją­cych moż­liwe korzyści.

Wpro­wa­dza­jąc nowe roz­wią­za­nia prawne, należy też pamię­tać o tym, że spod pro­po­no­wa­nych regu­la­cji ogra­ni­cza­ją­cych emi­sję hałasu, musimy wyłą­czyć te wszyst­kie pojazdy sil­ni­kowe, które wyko­rzy­sty­wane są do upra­wia­nia spor­tów motorowych.

Dla­tego zarówno Komi­sję wnio­sko­dawcę, jak i Komi­sa­rza ds. Ochrony Śro­do­wi­ska, pro­szę o jed­no­znaczną dekla­ra­cję na przy­szłość, że nowe ogra­ni­cze­nia emi­sji hałasu, nie będą miały zasto­so­wa­nia w spo­rcie żuż­lo­wym i innych spor­tach motorowych.

6 lutego 2013 r.

Scroll To Top