Home / Z parlamentu / Kalendarium / Strasbourg 21 – 24 października 2013 r. kolejna sesja PE

Strasbourg 21 – 24 października 2013 r. kolejna sesja PE

Kolejna sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 21 – 24 października.

Październikowa sesja PE w Strasbourgu

To już druga sesja w tym mie­siącu. W pierw­szym dniu obrad posło­wie zajmą się spra­wami doty­czą­cymi wyro­bów medycz­nych oraz pro­gra­mem dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska i zmian kli­matu.

Kolejny dzień roz­pocz­nie się debatą doty­czącą wie­lo­let­nich ram finan­so­wych na lata 2014 – 2020. Następ­nie przed­sta­wiony zosta­nie pro­jekt budżetu ogól­nego Unii Euro­pej­skiej na przy­szły rok. Tego dnia posło­wie wezmą rów­nież udział w deba­tach „Hory­zont 2020” i „Łącząc Europę”. Pierw­sza z nich doty­czy pro­gramu w zakre­sie badań nauko­wych i inno­wa­cji, nato­miast druga trans­eu­ro­pej­skiej sieci trans­por­to­wej.

Trzeci dzień sesji poświę­cony zosta­nie przy­go­to­wa­niom do posie­dze­nia Rady Euro­pej­skiej, które odbę­dzie się w dniach 24 - 25 paź­dzier­nika 2013 r. Tematy, jakimi zajmą się posło­wie to mię­dzy innymi  wspólna poli­tyka zagra­niczna, bez­pie­czeń­stwo oraz przed­się­bior­czość. W ostat­nim dniu sesji odbę­dzie się dys­ku­sja w spra­wie dwóch pro­gra­mów dzia­łań, a mia­no­wi­cie pro­gra­mów dla ceł i podat­ków w UE.

18 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top