Home / Z parlamentu / Kalendarium / Strasbourg 24 – 27 lutego, sesja plenarna

Strasbourg 24 – 27 lutego, sesja plenarna

sesja plenarnaDebatą prio­ry­te­tową naj­bliż­szej sesji ple­nar­nej będzie Euro­pej­ski Semestr i tematy doty­czące koor­dy­na­cji poli­tyki gospo­dar­czej w zakre­sie aspek­tów spo­łecz­nych i poli­tyki zatrud­nie­nia.

Pierw­szy dzień rozpocznie się od dys­ku­sji nad doce­lo­wym zmniej­sze­niem emi­sji CO2 z nowych samo­cho­dów oso­bo­wych prze­wi­dzia­nym na 2020 rok.

Dru­giego dnia odbę­dzie się gło­so­wa­nie w spra­wie Euro­pej­skiego Fun­du­szu Pomocy Naj­bar­dziej Potrze­bu­ją­cym,  a także kon­troli osób na gra­ni­cach zewnętrz­nych. Ważną debatą będzie z pew­no­ścią  ta doty­cząca dzia­łań UE w dzie­dzi­nie zdro­wia.

Na zakończenie obrad eurodeputowani skupią się nad unij­nym pro­gra­mem wspie­ra­nia dzia­łań w dzie­dzi­nie spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej oraz bada­niem spra­woz­dań finan­so­wych na lata 2014–2020.

20 lutego 2014

Scroll To Top