Home / Z parlamentu / Kalendarium / Strasbourg 3 – 6 lutego 2014 roku, sesja PE

Strasbourg 3 – 6 lutego 2014 roku, sesja PE

Sesja PEPro­mo­wa­nie swo­bod­nego prze­pływu, poprzez uprosz­cze­nie doku­men­tów urzę­do­wych oraz przy­szłość małych gospo­darstw rol­nych, to tematy, jakimi zajmą się posło­wie pod­czas pierw­szego dnia sesji.

Drugi dzień roz­pocz­nie się od debaty poświę­co­nej sank­cjom kar­nym za wyko­rzy­sty­wa­nie infor­ma­cji pouf­nych i mani­pu­la­cje na rynku.

Na zakoń­cze­nie obrad euro­de­pu­to­wani sku­pią się nad sto­so­wa­niem poli­tyki kon­ku­ren­cji oraz koniecz­no­ścią przy­ję­cia podatku od trans­ak­cji finan­so­wych na sze­roką skalę.

W kolej­nym dniu odbę­dzie się debata na temat szczytu UE – Rosja.

Odsz­ko­do­wa­nia i pomoc dla pasa­że­rów, w przy­padku odmowy przy­ję­cia na pokład albo odwo­ła­nia bądź dużego opóź­nie­nia lotu, będą przed­mio­tem kolej­nej dys­ku­sji. Posło­wie poru­szą rów­nież temat warun­ków przy­jazdu i pobytu oby­wa­teli państw trze­cich w celu pod­ję­cia pracy sezonowej.

Sesję w Stras­bo­urgu zakoń­czy debata nad przy­pad­kami łama­nia praw czło­wieka, zasad demo­kra­cji i pań­stwa prawa.

30 stycz­nia 2014

Scroll To Top