Home / Z parlamentu / Kalendarium / Strasbourg 9 – 12 grudnia 2013 r ostatnia w tym roku sesja PE

Strasbourg 9 – 12 grudnia 2013 r ostatnia w tym roku sesja PE

Ostat­nia w tym roku sesja w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 9 – 12 grudnia.

sesja w Stras­bo­urgu

Roz­pocz­nie się ona deba­tami na temat Wspól­nej Poli­tyki Rybo­łów­stwaW trak­cie dys­ku­sji poru­szone zostaną mię­dzy innymi kwe­stie doty­czące poło­wów na pół­nocno – wschod­nim Atlantyku.

W dru­gim dniu posło­wie zajmą się wymia­rem spra­wie­dli­wo­ści oraz unij­nym mecha­ni­zmem ochrony lud­no­ści. Poru­sza­nymi tema­tami tego dnia będą rów­nież prawa czło­wieka na świe­cie w 2012 r. i poli­tyka Unii Euro­pej­skiej w tej dzie­dzi­nie, a także Euro­pej­ski Fun­dusz Dosto­so­wa­nia do Glo­ba­li­za­cji w latach 2014 – 2020.

Kolejny dzień upły­nie pod zna­kiem przy­go­to­wań do posie­dze­nia Rady Euro­pej­skiej, które odbę­dzie się w dniach 19 – 20 grud­nia 2013 r„ zaś w godzi­nach popo­łu­dnio­wych euro­de­pu­to­wani będą deba­to­wać o sto­sun­kach Par­la­mentu Euro­pej­skiego z insty­tu­cjami repre­zen­tu­ją­cymi rządy państw człon­kow­skich, wiele uwagi poświęcą wspól­nej poli­tyce han­dlo­wej.

Ostatni dzień obrad roz­pocz­nie się od spra­woz­da­nia rocz­nego Euro­pej­skiego Banku Cen­tral­nego za rok 2012.

Na zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­nie posło­wie wezmą udział w deba­cie nad przy­pad­kami łama­nia praw czło­wieka, zasad demo­kra­cji i pań­stwa prawa.

6 grud­nia 2013

 

Scroll To Top