Home / Z regionu / Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cją roz­po­częli kolejny rok aka­de­micki stu­denci Poli­tech­niki Łódz­kiej - jed­nej z dwu­na­stu pol­skich uczelni w zesta­wie­niu naj­lep­szych szkół wyż­szych na świecie.

Inauguracja roku akademickiego Politechnika Łódzka_2

Dla łódz­kiej poli­tech­niki zapo­wiada się kolejny, dobry rok. Rok wiel­kich inwe­sty­cji i nauko­wych sukcesów.

Wraz z począt­kiem roku aka­de­mic­kiego otwarte zostało Aka­de­mic­kie Cen­trum Sportowo-Dydaktyczne Poli­tech­niki Łódz­kiej - Zatoka Sportu.

To naj­no­wo­cze­śniej­szy tego typu obiekt  w całym regio­nie i naj­więk­sza inwe­sty­cja uczelni ostat­nich lat, choć nie szczę­dzi też ona pie­nie­dzy na poprawę warun­ków byto­wych studentów.

19 mln zł wydała poli­tech­nika na remonty aka­de­mi­ków. W tym roku dołoży na ten cel kolejne 5 mln zł.

- Inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kiego w Cen­trum Kształ­ce­nia Mię­dzy­na­ro­do­wego, będzie wyjąt­kowa ze względu na Imma­try­ku­la­cję Fran­cu­skiej Aka­de­mii Mło­dego Inży­niera – pre­sti­żo­wego pro­jektu Poli­tech­niki Łódz­kiej, Amba­sady Fran­cji w Pol­sce oraz l’Agence Uni­ver­si­ta­ire de Fran­co­fo­nie - mówił  prof. Sła­wo­mir Wiak, rek­tor PŁ.

- Wyzna­czamy trendy także w obsza­rze kształ­ce­nia. Poli­tech­nika Łódzka jako pierw­sza uczel­nia w Pol­sce wpro­wa­dza model kształ­ce­nia odwró­co­nego (Flip­ped edu­ca­tion), oparty na co-teachingu mię­dzy­na­ro­do­wym, zapew­nia­jący wdro­że­nie naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych metod kształ­ce­nia i naj­lep­szych prak­tyk sys­temu zorien­to­wa­nego na stu­denta - dodał rek­tor w swym inau­gu­ra­cyj­nym prze­mó­wie­niu, któ­rego z zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali stu­denci i licz­nie przy­byli goście, wśród nich Joanna Skrzy­dlew­ska. (td)

Inauguracja roku akademickiego Politechnika Łódzka_1

Scroll To Top