Home / Napisali o mnie / Studentka prawa wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Studentka prawa wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Serwis Sympatyków-lubiePo.pl

Ange­lika Janow­ska, stu­dentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, wygrała kon­kurs „Twoje pierw­sze kroki w Bruk­seli – graj o staż” orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego -infor­muje na swo­jej stro­nie Ser­wis Sym­pa­ty­ków – lubiePO.pl

Do tego­rocz­nej trze­ciej edy­cji kon­kursu zgło­siło się 25 stu­den­tów III, IV i V roku z woje­wódz­twa łódz­kiego. Prze­wa­żali stu­denci prawa, admi­ni­stra­cji i sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego - dodaje serwis.

Pełny tekst: Ser­wis Sym­pa­ty­ków – lubiePO.pl

11 grud­nia 2013

Scroll To Top