Home / Z regionu / Święto Flagi w Zgierzu

Święto Flagi w Zgierzu

Święto Flagi w Zgierzu

Z oka­zji obcho­dzo­nego dziś Święta Flagi w Zgie­rzu zor­ga­ni­zo­wano uro­czy­sty prze­marsz z placu Kiliń­skiego na plac Jana Pawła II.

W wyda­rze­niu wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Euro­de­pu­to­wana roz­da­wała flagi naro­dowe i roz­ma­wiała z mieszkańcami.

2 maja 2014

Święto Flagi w Zgierzu

Scroll To Top