Home / Z regionu / Święto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w SieradzuDziś w Gim­na­zjum im. Unii Euro­pej­skiej w Sie­ra­dzu odbyły się obchody święta patrona szkoły połą­czone z uczcze­niem 10. rocz­nicy wej­ścia Pol­ski do UE.

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­sto­ści oraz ufun­do­wała nagrody dla zwy­cięz­ców X Powia­to­wego Kon­kursu Wie­dzy o Unii Europejskiej.

- Cie­szę się nie­zmier­nie z zaan­ga­żo­wa­nia mło­dzieży oraz nauczy­cieli w pro­mo­wa­nie wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej. Gra­tu­luję zwy­cięz­com i życzę kolej­nych suk­ce­sów w przy­szło­ści – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

Wyda­rze­nie uroz­ma­iciły występy słowno – muzyczne przy­go­to­wane przez uczniów szkoły oraz wystawa foto­gra­fii uka­zu­jąca prze­miany jakie zaszły w Sie­ra­dzu pod­czas 10 lat człon­ko­stwa Pol­ski w UE.

9 maja 2014

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w SieradzuŚwięto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Scroll To Top