Home / Z regionu / Szkolenia dla kandydatów do pracy w Brukseli. Zgłoś się, brakuje Polaków!

Szkolenia dla kandydatów do pracy w Brukseli. Zgłoś się, brakuje Polaków!

Szkolenia dla kandydatów do pracy w instytucjach unijnych

 

13 marca br. Euro­pej­ski Urząd Doboru Kadr roz­po­czyna coroczny nabór na sta­no­wi­ska admi­ni­stra­to­rów w insty­tu­cjach i agen­cjach Unii Euro­pej­skiej, tj. Komi­sja Euro­pej­ska, Par­la­ment Euro­pej­ski, Rada UE, i inne agen­cje (wykaz insty­tu­cji).

Pola­ków na sta­no­wi­skach urzęd­ni­czych jest nie­wielu (na około 45 tysięcy miejsc pracy w insty­tu­cjach UE Polacy sta­no­wią ok. 5 proc.). Insty­tut Euro­pej­ski w Łodzi, we współ­pracy z Mini­ster­stwem Spraw Zagra­nicz­nych RP roz­po­czął więc w lutym b.r. reali­za­cję szko­leń przy­go­to­wu­ją­cych kan­dy­da­tów do uczest­nic­twa w cyklicz­nych pro­ce­sach rekru­ta­cyj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez EPSO.

Od 22 do 23. marca 2014 roku odbę­dzie się kolejna edy­cja szko­le­nia. Infor­ma­cje doty­czące pro­gramu wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym dostępne są na stro­nie www.ie.lodz.pl .

7 lutego 2014

Scroll To Top