Home / Z regionu / Szkolenie dla kandydatów do pracy w Unii Europejskiej

Szkolenie dla kandydatów do pracy w Unii Europejskiej

Instytut Europejski w Łodzi

Insty­tut Euro­pej­ski w Łodzi

Insty­tut Euro­pej­ski w Łodzi, w ramach współ­pracy z Mini­ster­stwem Spraw Zagra­nicz­nych RP, orga­ni­zuje szko­le­nie dla osób zain­te­re­so­wa­nych kon­kur­sami ESPO, czyli Euro­pej­skiego Urzędu Doboru Kadr.

Udział w tych kon­kur­sach jest prze­pustką do pracy w insty­tu­cjach unij­nych.

 

 

Aby taką posadę dostać, należy przejść wie­lo­eta­pową rekru­ta­cję, do któ­rej przy­go­to­wuje wła­śnie łódz­kie szko­le­nie.

Warsz­taty w języku angiel­skim popro­wa­dzi tre­nerka Anne Dra­ime, która ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w przy­go­to­wa­niu kan­dy­da­tów do kon­kur­sów ESPO.

Pod­czas rekru­ta­cji kan­dy­dat do pracy w Unii musi się wyka­zać m.in. rze­telną wie­dzą teo­re­tyczną a nawet umie­jęt­no­ścią abs­trak­cyj­nego myślenia .

Dwu­dniowe szko­le­nie odbę­dzie się 1 i 2 lutego w sie­dzi­bie Insty­tutu Euro­pej­skiego w Łodzi przy ul. Piotr­kow­skiej 262/264. Bliż­sze infor­ma­cje można zna­leźć pod adre­sem www.ie.lodz.pl

21 stycz­nia 2014

Scroll To Top