Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Kolejne, bezpłatne szkolenie dla kobiet, już 8 stycznia

Kolejne, bezpłatne szkolenie dla kobiet, już 8 stycznia

8 stycz­nia o godzi­nie 17 w Brzu­sto­wie odbę­dzie się bez­płatne szko­le­nie orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Szkolenie dla kobiet w Brzustowie

Szko­le­nie jest adre­so­wane do kobiet, które chcą pogłę­bić swoje umie­jęt­no­ści inter­per­so­nalne przy­datne w pracy i radze­niu sobie m.in. w kon­tak­tach zawo­do­wych, współ­pracy z innymi, współ­dzia­ła­niu tak w życiu zawo­do­wym jak i prywatnym.

Zapra­szamy ser­decz­nie wszyst­kie panie zain­te­re­so­wane szkoleniem.

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny: 42 633 80 60 lub e-mailowy: sekretariat2@skrzydlewska.eu.

20 grud­nia 2013

 

 

Scroll To Top