Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Szukasz pieniędzy na innowacje w firmie? Przyjdź na spotkanie

Szukasz pieniędzy na innowacje w firmie? Przyjdź na spotkanie

konkurs innowacje MSP

Myślisz o unij­nych pie­nią­dzach, które wspar­łyby roz­wój two­jej firmy? W ponie­dzia­łek 9 paź­dzier­nika wybierz się na spo­tka­nie, pod­czas któ­rego dowiesz się czy twój pomysł może wygrać w kon­kur­sie „Inno­wa­cje w MŚP”.

To spo­tka­nie z rodzaju tych, które nie trwają zbyt długo i mają jasny cel. Począ­tek o godz. 9.45, wtedy zacznie się reje­stra­cja uczest­ni­ków. Następna godzina to przed­sta­wie­nie zasad apli­ko­wa­nia: regu­la­minu kon­kursu, kwa­li­fi­ko­wal­no­ści wydat­ków i zasad kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach kon­kursu dla Pod­dzia­ła­nia 2.1.3. Inno­wa­cje w MŚP. Od godz. 11, przez pół godziny uczest­nicy zapo­znają się z kry­te­riami oceny pro­jek­tów, w tym ele­men­tów wnio­sku. Na koniec rów­nież pół­go­dzinna sesja pytań i odpowiedzi.

Cel kon­kursu Inno­wa­cje w Małych i Śred­nich Przed­się­bior­stwachto wię­cej  inno­wa­cji w przed­się­bior­stwach sek­tora MŚP, które przy­czy­nią się do pod­wyż­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści oraz roz­woju przed­się­biorstw w woje­wódz­twie łódzkim.

Na spo­tka­niu dowiesz się w jaki spo­sób uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na wpro­wa­dze­nie wyni­ków prac B+R oraz wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów, w tym eko­in­no­wa­cje. Nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie roz­po­czyna się 16 paź­dzier­nika 2017 r., a koń­czy 9 listo­pada 2017 r.

Spo­tka­nie infor­ma­cyjne odbę­dzie się 9 paź­dzier­nika 2017 r., godz. 9.45 w sali kon­fe­ren­cyj­nej Cen­trum Obsługi Przed­się­biorcy (I pię­tro) przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi. Udział bezpłatny. ℗

Scroll To Top