Home / Tag Archives: Bezrobocie młodych

Archiwa: Bezrobocie młodych

Feed Subscription

Wywiad w Interia.pl: o zarobkach posłów, bezrobociu i wyborach

Agnieszka Waś-Turecka, INTERIA.PL: 25 maja Polacy, a przy­naj­mniej jakaś ich część, będzie wybie­rać nowych posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na razie ... Czytaj dalej »

O unijnym wsparciu dla młodych bezrobotnych

Komi­sja Budże­towa Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Komi­sją Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych zor­ga­ni­zo­wała publiczne wysłu­cha­nie na temat postę­pów wdra­ża­nia Ini­cja­tywy na ... Czytaj dalej »

Ponad 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem i ubóstwem

Euro­de­pu­to­wani zatwier­dzili dziś ponad 11 miliar­dów euro dla Pol­ski w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego (EFS) na lata 2014-2020. Pie­nią­dze będą prze­zna­czone na ... Czytaj dalej »

Agora Obywatelska 2013 - jakie pomysły na walkę z bezrobociem mają młodzi

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim, od 6 do 8 listo­pada,  odbyła się AGORA 2013, czyli trzy­dniowa debata na temat bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ... Czytaj dalej »

Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej

W Euro­pie coraz czę­ściej mówi się o kwe­stiach zatrud­nie­nia mło­dych ludzi. To nie­wąt­pli­wie jedna z naj­waż­niej­szych spraw, z któ­rymi w ... Czytaj dalej »

European Youth Event 2014: Pomysły na lepszą Europę

W dniach 9 – 11 maja 2014 roku, sie­dziba Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu zosta­nie otwarta dla mło­dych Euro­pej­czy­ków. Trwa­jący trzy ... Czytaj dalej »

Koniec 10-letniego sporu o polskie pielęgniarki

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś klu­czową dla rynku wewnętrz­nego dyrek­tywę, dzięki któ­rej uzna­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji w Unii Euro­pej­skiej, sta­nie się prost­sze i ... Czytaj dalej »

O moim raporcie w sprawie pracy dla młodych [Wideo]

Joanna Skrzy­dlew­ska jest autorką raportu w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród osób mło­dych, doku­ment został w minio­nym tygo­dniu na sesji ple­nar­nej ... Czytaj dalej »

O raporcie Joanny Skrzydlewskiej na 49. posiedzeniu Sejmu RP

Pod­czas 49. posie­dze­nia Sejmu posło­wie zapo­znali się z infor­ma­cją Rady Mini­strów o sytu­acji mło­dych ludzi na rynku pracy. Cezary Tom­czyk, ... Czytaj dalej »

EPLGroup.eu o raporcie poseł Skrzydlewskiej

- Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dzi­siaj raport euro­po­słanki PO Joanny Skrzy­dlew­skiej w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych - infor­muje ser­wis grupy ... Czytaj dalej »

Polskie Radio: Joanna Skrzydlewska o zmniejszeniu bezrobcia młodych Europejczyków

Pol­skie Radio, pisząc o prze­zna­cze­niu 6 mld euro na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia mło­dych Euro­pej­czy­ków cytuje m.in. poseł Joannę Skrzy­dlew­ską: – Mamy ... Czytaj dalej »

Piotr Truskawa: Wciąż widać różnice między Polską a “starą Unią”

- Czy czuję się obywatelem UE? Z jednej strony tak, a z innej - nie. Niewątpliwie pewności bycia prawdziwym Europejczykiem dodaje możliwość odwiedzania większość Europy bez kontroli granicznych, a więc swobodne podróżowanie - swój głos w debacie Europejski Rok Obywateli dodaje p. Piotr Truskawa. Czytaj dalej »

Scroll To Top