Home / Tag Archives: Bezrobocie młodych (page 2)

Archiwa: Bezrobocie młodych

Feed Subscription

Anna Długołęcka: Tak, czuję się obywatelem Europy!

Czy czuję się obywatelem Europy? Moja odpowiedź - Tak, jak najbardziej! - pisze Anna Długołęcka w odpowiedzi na nasze konkursowe pytanie. - Już mówię dlaczego. Wcześniej będąc małą dziewczynką wiadomo, nie patrzyłam na świat przez pryzmat pieniądza, zarobków i kształcenia się. Ważne było tylko tu i teraz. Dojrzałam, teraz ważne dla mnie są nie tylko zabawa i radość - ważne, by móc się rozwijać i korzystać z tego, co jest nam dane. Czytaj dalej »

Jakub Cybulski: nareszcie zaciera się podział na wschodnią i zachodnią Europę

- Tak, czuję się oby­wa­te­lem Europy  jaki  i oby­wa­te­lem Pol­ski - napi­sał Jakub Cybul­ski w mate­riale nade­sła­nym na nasz kon­kurs ... Czytaj dalej »

Ewelina Piotrowska: Nie odkryłam jeszcze korzyści obywatelstwa Europy

Ewe­lina Pio­trow­ska to kolejna uczest­niczka naszego kon­kursu “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Wszyst­kim zada­jemy to samo pyta­nie: Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? - ... Czytaj dalej »

Praca w krajach Europy: to najważniejsze dla Agnieszki Skrzypek

- Pyta­nie kon­kur­sowe brzmi: „Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”. Otóż tak czuję się peł­no­praw­nym oby­wa­te­lem euro­pej­skim. Na moją decy­zję wpły­nęło bar­dzo wiele ... Czytaj dalej »

Magdalena Kruk: Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie…

- Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc to nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Mieszkam w Polsce, Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc idąc tym tropem odpowiedź powinna brzmieć 'tak" - stwierdza Magdalena Kruk. Czytaj dalej »

Reprezentuj Polskę podczas debaty młodych o sytuacji na rynku pracy

Orga­ni­zo­wana przez Par­la­ment Euro­pej­ski agora oby­wa­tel­ska w spra­wie bez­ro­bo­cia ludzi mło­dych  to spo­tka­nie mło­dych z całej Europy w celu prze­pro­wa­dze­nia ... Czytaj dalej »

Zawód europoseł. Czyli kto?” Dziennik Łódzki o posłach z Łodzi

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swym piąt­ko­wym wyda­niu zamiesz­cza mate­riał red. Karo­liny Wojny o łódz­kich posłach do par­la­mentu euro­pej­skiego: Joan­nie Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Raport poseł Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu młodych - kolejna relacja

Ser­wis sym­pa­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej zamiesz­cza na stro­nie głów­nej infor­ma­cję o przy­ję­ciu przez Komi­sję Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych Par­la­mentu Euro­pej­skiego raportu euro­po­słanki PO ... Czytaj dalej »

Bezrobocie młodych to bomba z krótkim lontem

- Bez­ro­bo­cie mło­dych to jedno z naj­trud­niej­szych wyzwań dla kra­jów Unii Euro­pej­skiej - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego (EPL). ... Czytaj dalej »

Bezrobocie młodych i przedsiębiorczość: główny temat szczytu Unii Europejskiej

Bez­ro­bo­cie wśród mło­dych Euro­pej­czy­ków, małe firmy i więk­sza dostęp­ność kre­dy­tów to tematy posie­dze­nia przy­wód­ców kra­jów UE, które roz­po­częło się 27 ... Czytaj dalej »

Euractiv o rezolucji Joanny Skrzydlewskiej w sprawie bezrobocia

Serwis Euractiv.com przypomina o przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie bezrobocia młodych. I cytuje poseł Skrzydlewską: - (...) Mimo działań, które już podjęto, jestem coraz bardziej zaniepokojona sytuacją młodych ludzi na rynku pracy. (...) Dlatego należy natychmiast wdrożyć gwarancje dla młodzieży jako rozwiązanie tymczasowe dla młodych, bezrobotnych Europejczyków." Czytaj dalej »

Niemiecki serwis europe-so-close.eu o raporcie Joanny Skrzydlewskiej

Niemiecki serwis europe-so-close.eu informuje o przygotowanym przez Joannę Skrzydlewską w imieniu EPL raporcie w sprawie rosnącego bezrobocia wśród młodych Europejczyków. Czytaj dalej »

Scroll To Top